คณะกรรมการบริหาร


รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

ประธานหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์

ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

ประธานหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์

อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

ประธานหลักสูตร ค.บ.เกษตรศาสตร์

ดร.ทวิรัตน์ ก้อนเครือ

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

ประธานหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว

ประธานหลักสูตร วท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ