คณะกรรมการบริหาร


อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

รองคณบดี สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผศ. ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

ประธานหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชมดาว ขำจริง

ประธานหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

ประธานหลักสูตร วท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

ประธานหลักสูตร ค.บ.เกษตรศาสตร์

อาจารย์ทวิรัตน์ ก้อนเครือ

รองคณบดี สาขาสัตวศาสตร์

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

ประธานหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร