คณะกรรมการบริหาร


ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์

ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.วนิดา มากศิริ

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ คติวัฒน์

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว

ประธานสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร