อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708620
e-mail             : chalida.cha@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชากา

  • ►  ชลิดา ช้างแก้ว และสมภพ พิทยาพันธุ์. 2563. การพัฒนากระบวนการผลิตสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) ในโรงเรือน.รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติและและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 (17-18 สิงหาคม 2563). มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ. พระนครศรีอยุธยา