ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708620
e-mail             : mahisorn.pra@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปริญญาโท
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

 • ►มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ มหิศร ประภาสะโนบล. 2544. สมรรถภาพการผลิตเป็ดเนื้อที่ได้รับอาหารเสริมซีโอไลท์ธรรมชาติ
 • ►มหิศร ประภาสะโนบล. 2547. ผลของกวาวเครือขาวต่อระบบสืบพันธุ์ไก่ไข่เพศผู้.
 • ►มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ   มหิศร ประภาสะโนบล. 2547.  การใช้เปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการทำขนมในจังหวัดเพชรบุรีทดแทนหินฝุ่นในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและความผิดปกติของขา
 • ►มนัญญา ปริยวิชญภักดี  มหิศร ประภาสะโนบล และ วนิดา มากศิริ. 2547.  การใช้เนื้อตาลผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่.
 • ►มหิศร ประภาสะโนบล  เทวัญ รัตนะ  มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ ดาราพร ปรึ่มพรชัย.  2548.  สภาวะการเลี้ยงและการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิสพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
 • ►มหิศร ประภาสะโนบล. 2551. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ►มหิศร ประภาสะโนบล.  2555. ค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตลิงแสม พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
 • ►มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ มหิศร ประภาสะโนบล. 2544. สมรรถภาพการผลิตเป็ดเนื้อที่ได้รับอาหารเสริมซีโอไลท์ธรรมชาติ. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • ►มนัญญา ปริยวิชญภักดี  มหิศร ประภาสะโนบล และ วนิดา มากศิริ. 2547.  การใช้เนื้อตาลผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
 • ►มหิศร ประภาสะโนบล  เทวัญ รัตนะ  มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ ดาราพร ปรึ่มพรชัย.  2548.  สภาวะการเลี้ยงและการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิสพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • ►มนัญญา ปริยวิชญภักดี  และมหิศร ประภาสะโนบล. 2547.  การใช้เปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการทำขนมในจังหวัดเพชรบุรีทดแทนหินฝุ่นในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและความผิดปกติของขา. การประชุมทางวิชาทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก เพชรบุรี
 • ►มหิศร ประภาสะโนบล . 2555.  ค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตลิงแสม พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่ในเอกสารงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่  1   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ►มหิศร ประภาสะโนบล. 2547. ผลของกวาวเครือขาวต่อระบบสืบพันธุ์ไก่ไข่เพศผู้. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ►มหิศร ประภาสะโนบล. 2551. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ►มหิศร ประภาสะโนบล  บัญญัติ ศิริธนาวงศ์  และ สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ . 2555. ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดโดยวิธีการฝังลีโวเนอร์เจสเตรลเป็น เวลานาน 5 ปี ในลิงแสมเพศเมียในธรรมชาติ. เผยแพร่ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
 • ►การประเมินความต้องการกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี (ผู้วิจัยหลัก).แหล่งทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2557-2558
 • ►การเสริมสมุนไพรผสมเครื่องต้มยำ(พริก ข่า ตะไคร้ และใบมะกรูด)ในอาหารไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง (ผู้วิจัยหลัก). แหล่งทุน วช.ปี 2558-2559