ประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

                        คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เริ่มแรกจัดตั้งเป็นคณะด้วยการพัฒนามาจากภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่ผลิตครูเกษตรตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู

 • พ.ศ. 2518 ต่อมาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ตามลำดับดังต่อไปนี้
 • พ.ศ. 2527 จัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) มาตรา 5
 • พ.ศ. 2527 จัดแบ่งการบริหารออก เป็น 3 ภาควิชา ได้แก่
              1. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับอนุปริญญา 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
              2. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดสอนระดับอนุปริญญา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
              3. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ซึ่งไม่ได้ผลิตบุคลากรด้านนี้โดยตรง แต่รับผิดชอบสอนวิชาด้านการส่งเสริมการเกษตรแก่นักศึกษาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและวิชาเอกพัฒนาชุมชนขณะเดียวกัน ได้ยกเลิกการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพครูเกษตร (ค.บ.เกษตร) ยังคงสอนเพียงกลุ่มวิชาเลือกพื้นฐานการงานสายอาชีพให้แก่นักศึกษาสายประถมศึกษาจนถึง พ.ศ. 2545
 • พ.ศ. 2537 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2 ปีหลังอนุปริญญา) เพิ่มขึ้นอีกโปรแกรมหนึ่ง
 • พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูเพชรบุรีได้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวทั้งในด้านการดำเนินงานและการเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยตำแหน่งหัวหน้าคณะได้เปลี่ยนเป็นคณบดีโดยแบ่งการบริหารงานในรูปของภาควิชา 3 ภาควิชาเหมือนเดิม คือ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และภาควิชาส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตบุคลากรใน 2 โปรแกรมวิชา คือ

                        1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ เปลี่ยนการผลิตบุคลากรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ไปเป็น สาขาเกษตรศาสตร์หลักสูตร 4 ปี รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2538 และหลักสูตรปริญญาตรี
2 ปี (ต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา) เมื่อปีการศึกษา 2539
                        2. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี เมื่อปีการศึกษา 2539พ.ศ. 2527 จัดแบ่งการบริหารออก เป็น 3 ภาควิชา ได้แก่

 • พ.ศ. 2540 ทางคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (ค.ส.ส.) ได้จัดทำร่างการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร แต่ไม่เป็นทางการเนื่องจากยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการครู (อ.ก.ค.) กระทรวง (ติดมติคณะรัฐมนตรี)
 • พ.ศ.2541 ภาคเรียนที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานในรูปของภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาแทน ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏโดยจัดการเรียนการสอนเป็ 3 โปรแกรมวิชา คือ

                        1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาเกษตรศาสตร์ เน้นหนักด้านพืชศาสตร์ และได้วางแผนเปิดระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์ เน้นหนักด้านสัตวบาลเพิ่มขึ้นอีก
1 ห้องเรียน (35 คน) ในปีการศึกษา 2542
                        2. โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมแผนจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 ปี และ 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา) ในปีการศึกษา 2542 โดยงดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา
                        3. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 • พ.ศ. 2542 เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
 • 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังคงมีฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 และมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตรคือ

                        1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
                        2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง)
                        3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล (หลักสูตรต่อเนื่อง)
                        4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
                        5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

และในปี 2548 นี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนชื่อการบริหารจากโปรแกรมวิชาไปเป็นสาขาวิชาให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร ได้แก่
                        1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งเขต 3 แขนง คือ
                                                1.1แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช
                                                1.2แขนงเทคโนโลยีการเกษตร
                                                1.3แขนงการจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
                        2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโดย หลักสูตรที่พัฒนาใหม่และปรับปรุงนี้ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2549 ทางคณะได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยได้เปิดรับและเปิดการสอนนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2552

ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ระดับปริญญาตรี
                                                2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
                                                2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
                        3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
                        4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ระดับปริญญาโท (ปัจจุบันปิดหลักสูตรแล้ว)
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา

 • พ.ศ. 2555       เปิดหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 •  พ.ศ. 2558      ปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา
 • พ.ศ. 2560       ปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์