เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการพระราชดำริ”


ชื่อโครงการ
การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการพระราชดำริ”
Local Agro-Tourism Trail Planning “Royal Project Inheriting Tour”

คณะผู้วิจัย
อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
อาจารย์นวรัตน์ ประทุมตา
ดร. เชิดชัย ธุระแพง
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
อาจารย์กังสดาล สกุลพงษ์มาลี
อาจารย์สาธิต บุญน้อม
อาจารย์อัตภาพ มณีเติม
อาจารย์มธุรส ปราบไพรี
ดร.ชมดาว ขำจริง

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
เกษตรกรดีเด่นจังหวัดเพชรบุรีและกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มหัตถกรรมไม้ตาล ต.หนองปรง กลุ่มผู้ทำน้ำตาลมะพร้าว โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรน้ำตาลโตนด และผลิตภัณฑ์จากตาล กลุ่มแม่บ้านและชุมชนเกษตรกรที่สืบสานแนวพระราชดำริในศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อ อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
หน่วยงานต้นสังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๒-๔๙๓๒๗๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๖-๗๘๕๑๖๒๔
E-mail: runchoo@hotmail.comrunchoo@gmail.com

เว็บไซต์ : http://agriculture.pbru.ac.th/LocalAgroTour/