บุคลากร


นายกรรธร เอมนุกูลกิจ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวธัญวรัณณิช โพธิสุวรรณ

หัวหน้าสำนักงานคณะ

นางสาวสุวรรณา ด้วงงาม

เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวศศิธร ช้างน้ำ

นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวเบญจมาพร กันงา

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์

นางสิรีรัตน์ ชมภู่ทอง

นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวพันทิพา  เกตุพรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรผกา โพธ์พร้อม

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์

นางน้ำฝน  เถาเครือมาศ

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางสาวสรรเสริญ  พวงสว่าง

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นายพุทธชาติ  ธูปหอม

ผู้ปฏิบัติงานบริการ