หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


อาชีพในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

1.ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในภาครัฐ เอกชนและธุรกิจส่วนตัว
2.นักวิชาการเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทที่เกี่ยวกับการเกษตร
3.ผู้จัดการ/ผู้ประกอบการในไร่ นา สวน ฟาร์มต่างๆ
4.ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการจัดสวนและภูมิทัศน์

=================================================================================================

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

=================================================================================================

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.      รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ภาษาอังกฤษ          : Bachelor of Science Program in Agriculture

2.      ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เกษตรศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย)           : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       : Bachelor of Science (Agriculture)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)       : B.Sc. (Agriculture)

 3.   วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

       พืชสวน

4.      จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

5.      รูปแบบของหลักสูตร

5.1     รูปแบบ  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   4  ปี

5.2     ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย

5.3     การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ

5.4     ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5.5     การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

                  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 6.      สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2558    เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2558  

หลักสูตรได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย

ครั้งที่  7/2558    วันที่   18    เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2558  

คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่  7/2558    วันที่   2   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558  

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่  7/2558  วันที่   20    เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2558

7.      การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร

        จะขอรับประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรในปีการศึกษา   

 

 

8.      อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)  พนักงานของรัฐ

2)  พนักงานขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

3)  พนักงานในมูลนิธิหรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง ฯลฯ

4)  ประกอบอาชีพอิสระ

5)  นักภูมิทัศน์

6)  อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

9.      ชื่อ   ตำแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา

1

  ผศ. อุบล  สมทรง

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (เกษตรศาสตร์-โรคพืช) 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต   (เกษตรศาสตร์-โรคพืช) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2527
2521

2

  ผศ.วรรณา  กอวัฒนาวรานนท์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์-คุรุศาสตร์เกษตร)
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2526
2524

3

  ผศ. นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2535
2532

4

  อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ

  อาจารย์

  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน) 
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551
2543
2539

5

  อาจารย์วรพล  เสียงสนั่น  

  อาจารย์

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-เกษตรกลวิธาน)

  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547
2524


10 สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี