ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

xxxxxxx

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธฺ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 "รอบที่ 4 รับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธฺ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 "รอบที่ 4 รับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" ครั้งที่ 4

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ข่าววิจัย บริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แผนการจัดกิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพรวมทุนวิจัย 2560-2562 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามมาตราฐาน SCE-PGS จังหวัดเพชรบุรี

ภาพรวมทุนวิจัย 2559-2561 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ติอต่อสั่งชื้อได้ที่ สำนักงานคณธเทคโนโลยีการเกษตร 032493270 0830330793

สาส์นวเกษตร

 • xss
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน ส.ค. 2556
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2557
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน ส.ค. 2557
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2558

การจัดการความรู้

 • KM การจัดการความรู้ 2563
 • การบูรณาการงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ของสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการศาสตร์เพื่อการจัดการความรู้แหล่งวัฒนธรรมทางการเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ภาพรวมทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2561-2563
 • แผนบริหารงานวิจัยการจัดกิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

สาส์นวเกษตร

 • รายงานผลการดำเนินการโครงการ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2557
 • รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
 • สรุปทุนวิจัยและผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรปี58
 • สรุปการเผยแพร่บทความวิจัยของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559
 • สรุปทุนวิจัยของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559