ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708620
e-mail             : siriwan.dan@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
วท.ด. (พืชสวน) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

 • ►ศิริวรรณ แดงฉ่ำ อนุวัฒน์ บุญเรือง และวัฒธนชัย มีฉวี. (2553). ผลของวัสดุห่อ และระยะการห่อต่อคุณภาพของผลชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9. 11-14 พฤษภาคม 2553. โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศีอยุธยา.
 • ►ศิริวรรณ แดงฉ่ำ วรรณา กอวัฒนาวรานนท์ อุทัยทิพย์ จันทร์นวล และอนันต์ พัดทรัพย์. (2554). การศึกษาเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 70 ในจังหวัดเพชรบุรี. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการงานวิจัย ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1. 28 พฤษภาคม 2554. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • ►วิวัฒน์ ภู่พร้อม และ ศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2554). ปัจจัยที่นำไปสู่การได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8. 8 – 9 ธันวาคม 2554. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม.
 • ►อัญชลี เหลือล้น ศักดิ์ชัย เข็มตรง และศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2555). การเปรียบเทียบการผลิตผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ และแปลงปลูก. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ใน การประชุมวิชาการงานวิจัย ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2. 26-27 พฤษภาคม 2555. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • ►ศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2555). ผลของชนิดปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียใน 2 แหล่งปลูก. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9. 8 – 9 ธันวาคม 2555. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม.
 • ►ศิริวรรณ แดงฉ่ำ มนตรี สว่างโชติ และยุติธรรม ชมภู่ทอง. (2556). การขยายพันธุ์สับปะรดพันธุ์เพชรบุรีโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารเคมีบางชนิด. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12. 9 - 12 พฤษภาคม 2556. ศูนย์ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร.
 • ►ศิริวรรณ แดงฉ่ำ จิรวัฒน์ พรหมชนะ และโอภาส มิตรดี. (2556). การศึกษาระบบการผลิตชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้งแบบทำนั่งร้านและแบบตัดแต่งทรงพุ่ม. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12. 9 - 12 พฤษภาคม 2556. ศูนย์ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
 • ►ศิริวรรณ แดงฉ่ำ วีรพงศ์ วงศ์สุรินทร์ มนตรี สว่างโชติ และยุติธรรม ชมภูทอง. (2556). การขยายพันธุ์สับปะรดพันธุ์เพชรบุรีโดยวิธีการผ่าหน่อและการใช้สารพาโคลบิวทราโซล จิบเบอเรลลิน และไทโอยูเรีย. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10. 6-7 ธันวาคม 2556. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม.
 • ►เฉลิมพล เปล่งปลั่ง วรยุทธ ดิถีวิชัยกุล และ ศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2557). ผลของแหนแดง และปุ๋ยสั่งตัดต่อการเจริญเติบโต และปริมาณผลผลิตของข้างพันธุ์อุไร 1. การนำเสนอผลงานภาคบรรยายใน การประชุมวิชาการ โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1. 3-4 มีนาคม 2557. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.
 • ►ฉัตรชัย รัตนวิชัย และศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2557). ผลของแคลเซียมคาร์ไบด์ต่อการออกดอกและคุณภาพผลของสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี. การนำเสนอผลงานภาค Oral –Poster ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13. 29-31 กรกฎาคม 2557. โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น.
 • ►ธไนนิก แคล้วคลาด สุรพล บุณยเกียรติ และศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2557). การย้อมสีและอายุการปักแจกันของดอกไม้ย้อมสี. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4. 23 สิงหาคม 2557. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • ►กฤษณะ สิมณี นิภากร ธรนิล และศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2558). การกระตุ้นการงอก การเจริญเติบโตและการเก็บรักษาดอกชมจันทร์. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2. 26-27 มีนาคม 2558. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร.