ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ คติวัฒน์

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708620
e-mail             : boonchart.kat@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโรคพืช :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท
วท.ม. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชสวน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาไม้ผล :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชากา

►บุญชาติ คติวัฒน์. (2559). การระบาดและวินิจฉัยโรคใบด่างจุดวงแหวนมะละกอในประเทศไทย. Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) ฉบับที่ 2 ปีที่ 47 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)

►บุญชาติ คติวัฒน์. (2559). อาการของโรคไวรัสจุดวงแหวนมะละกอ และการระบาดในประเทศไทย สรุปผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร. วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 40 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2559

►บุญชาติ คติวัฒน์. (2559). ลักษณะสำคัญของมะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายและความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไวรัสจุดวงแหวน. วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 40 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2559

►เรื่อง: ระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าทุเรียนป่าละอู กล้วยเล็บมือนางชุมพร ข้าวเหลืองประทิวชุมพร และกาแฟเขาทะลุ แหล่งทุน: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สถานภาพ: ผู้ร่วมโครงการวิจัย ระยะเวลา: พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2560

►เรื่อง: การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผักเบอร์ 8 เพื่อยกระดับศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานภาพ: ผู้ร่วมโครงการวิจัย ระยะเวลา: เมษายน 2560 - เมษายน 2561