อาจารย์ประจำคณะ


อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว

อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ.บำเพ็ญ นิ่มเขียน

อาจารย์ประจำคณะ