อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708620
e-mail             : songsak.tha@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชสวน :มหาวิทยาลัยเชียงแม่โจ้
ปริญญาตรี
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาไม้ผล :มหาวิทยาลัยเชียงแม่โจ้


งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชากา

  • ►ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส, และธีรนุช เจริญกิจ. (2562). พัฒนาการของผลและปริมาณความร้อนสะสมของลำไยพันธ์ดอในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, 1.(1), 1-13. 
  • ►ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส, ดำรงศักดิ์ อาลัย, กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา, และ วรรณา กอวัฒนาวรานนท์. (2562). พฤติกรรมและแนวทางลดใช้สารเคมีการผลิตพืชอาหารปลอดภัยของเกษตรกร  ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0", 13 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   วิทยาเขตล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ ; ธนกฤตพรินส์ 297. 
  • ►ทรงศักดิ์  ธรรมจำรัส. (2562).  ผลของสารคล้ายบราสซินต่อคุณภาพผลมะนาว. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริการธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 30-31 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง. กรุงเทพฯ; มีนเซอร์วิส ซัพพลาย.
  • ►ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส, ธีรนุช เจริญกิจ, พาวิน มะโนชัย และ   เสกสันต์ อุสสหตานนท์ . 2551. การหาดัชนีการเก็บเกี่ยวลำไยนอกฤดูโดยวิธีการคำนวณปริมาณความร้อนสะสม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
  • ►ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส. 2556. ลำไยผลไม้สารพัดประโยชน์. สานส์นวเกษตร. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 
  • ►พาวิน มะโนชัย, ธีรนุช เจริญกิจ, จิรนันทร์ เสนานาญ, ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส, และสิริวัฒน์ ภุมภิรัศมิ์. 2554. การตัดแต่งกิ่ง ไม้ผล ; ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง. เกษตรก้าวหน้า ปีที่ 224 ฉบับที่ 2  เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2554
  • ►พาวิน มะโนชัย, ธีรนุช เจริญกิจ, บุญชาติ คติวัฒน์ และ ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส. 2554. คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นักตัดแต่งกิ่งลำไยมืออาชีพ” ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
  • ►ธีรนุช เจริญกิจ, ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส, พาวิน มะโนชัย และจิรนันท์ เสนานาญ. 2555. คู่มือการปฏิบัติดูแลรักษาลำไยในรอบปี. ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
  • ►Jaroenkit, T., S. Thamjumrat., S.Ussahatanon. and C. Sritontip. Determination of Baseline Temperature in Longan (Dimocarpus Longan Lour,cv. “Daw”) in Thailand. 4th International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits. 2-6 December 2012, White River, South Africa.