โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามมาตราฐาน SCE-PGS จังหวัดเพชรบุรี


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับเกษตรจังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามมาตราฐาน SCE-PGS กับกลุ่มเครือขายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนทุน จาก สวทช.

ภาพกิจกรรม

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจรับรองมาตราฐาน SCE-PGS จังหวัดเพชรบุรี (Prototype ver. 0.31)
SCE-PGS Information Systems, Phetchaburi Province @ https://msdb.pbru.ac.th/phetpgs/