แผนการจัดกิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี