อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

PH.D. MANUNYA PREYAVICHYAPUGDEE

MANUNYA.PRE@MAIL.PBRU.AC.TH

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี PhD.(Technology Management) Phetchaburi Rajabhat University
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ M.Sc. (Agriculture) Animal Husbandry Kasetsart University
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ B.Sc. (Agriculture) Animal Husbandry Kasetsart University

รายวิชาที่สอน 2/2559

 •  
 • 5000101 เกษตรในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
 • 5040606 การเลี้่ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ 3(2-2-5)
 • 50401401 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3(2-2-5)
 • 5042101 การผลิตสัตว์ปี 3(2-2-5)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ   มหิศร ประภาสะโนบล. 2547.  การใช้เปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการทำขนมในจังหวัดเพชรบุรีทดแทนหินฝุ่นในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและความผิดปกติของขา
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  มหิศร ประภาสะโนบล  วนิดา มากศิร ชลิดา ช้างแก้ว และ ทิพย์สุดา ชงัดเวช. 2547.  การใช้เนื้อตาลผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. 
 • มหิศร ประภาสะโนบล  เทวัญ รัตนะ  มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ ดาราพร ปรึ่มพรชัย.  2548.  สภาวะการเลี้ยงและการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิสพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ มหิศร ประภาสะโนบล. 2544. สมรรถภาพการผลิตเป็ดเนื้อที่ได้รับอาหารเสริมซีโอไลท์ธรรมชาติ. ใน.การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  และมหิศร ประภาสะโนบล. 2547.  การใช้เปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการทำ    ขนมในจังหวัดเพชรบุรีทดแทนหินฝุ่นในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและความผิดปกติของขา.ใน.   การประชุมทางวิชาทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก เพชรบุรี
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  มหิศร ประภาสะโนบล  วนิดา มากศิริ ชลิดา ช้างแก้ว และ ทิพย์สุดา ชงัดเวช. 2547.  การใช้เนื้อตาลผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ .ใน.การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
 • มหิศร ประภาสะโนบล  เทวัญ รัตนะ  มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ ดาราพร ปรึ่มพรชัย.  2548.  สภาวะการเลี้ยงและการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิสพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ใน.การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.เพชรบุรี. 
 • Preyavichyapugdee M, Koonawootrittriron S, Konkruea P, Klingam S and Khamkham S. 2012.General Appearance of Whoaian (a Thai Native Cattle) Proceeding of the 15th AAAP Animal Science Congress Vol.II Thammasart University Campus, Thailand.
 • ทวิรัตน์ ก้อนเครือ, มนัญญา ปริยวิชญภักดี, ศิริมงคล ช้างมุกดา, กนกพร มัณยานนท์ และพรธวัล แก้วเหลือง. 2556. แนว ทางการพัฒนาศักยภาพการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมในสภาพแวดล้อมของจังหวัดเพชรบุรี พุทธศักราช 2555.    ใน.การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยยั่งยืน ครั้งที่ 3 “การพัฒนาภูมิปัญญาสู่ อาเซียน”. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. เพชรบุรี.
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  2554.  การจัดการความรู้เรื่อง อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับลักษณะที่ปรากฏและ การเลี้ยงวัวลาน (โคพื้นเมืองไทย) ในจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. วารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 น. 100 - 111.
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  2555.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงวัวลาน (โคพื้นเมืองไทย) ในจังหวัดเพชรบุรี วารวิทยาศาสตร์แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 น. 31 - 43
 • Preyavichyapugdee N, Sangfuang M, Chaiyapum S, Sriburin S, Pootaeng-on Y, Chusongsang P, Jiraungkoorskul W, Preyavichyapugdee M and Sobhon P. 2016 Schistosomicidal activity of  the crude extract of Artocarpus lakoocha. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 47:1, p1-15
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ มหิศร ประภาสะโนบล. 2544. สมรรถภาพการผลิตเป็ดเนื้อที่ได้รับอาหารเสริมซีโอไลท์ธรรมชาติ. 

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2543 – 2551 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • พ.ศ. 2542 – 2555 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • พ.ศ. 2546  การอบรมการใช้เทคนิค PCR เพื่อการวิจัยทางการเกษตร
 • พ.ศ. 2547  การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • พ.ศ. 2547  การใช้โปรแกรม SAS เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • อาหารและการให้อาหารสัตว์ 
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • โภชนาศาสตร์สัตว์ 
 • การผลิตสุกร
 • การผลิตสัตว์สวยงาม
 • ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
 • การผลิตไก่ไข่
 • พันธุศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 • สัมมนาทางสัตวศาสตร์

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1721 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : 0859895816
 • อีเมล์ : MANUNYA.PRE@MAIL.PBRU.AC.TH