บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม Career Talk : Navigating Your Path to Success


 

        วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตขนมภายใต้แบรนด์ Jack’n Jill ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม Career Talk : Navigating Your Path to Success  ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยคณาจารย์ในสาขาวิชา ประกอบด้วย ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา ประธานสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมภู่ทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะแนวสายอาชีพและเส้นทางการทำงานในบริษัทเอกชน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้และแนวทางในการตัดสินใจเพื่อเลือกสายอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมั่นใจ

โดยภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย

1. Ice Breaking
2. Main topic and activities
      - URC Company background
      - Apply job : Email template, Job board and etc.
      - Company benefits
      - Q&A
3. Interview session with QA Manager