ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าว ประชาสัมพันธ์   ดูทั้งหมด


ประกาศ ก.พ.อ.

เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๖๒


ข่าววิจัย บริการวิชาการ   ดูทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับเกษตรจังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามมาตราฐาน SCE-PGS กับกลุ่มเครือขายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนทุน จาก สวทช.

ภาพรวมทุนวิจัย 2559-2561 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สรุปทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559

เสวนา โครงการการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสานโครงการพระราชดำริ

ผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ติอต่อสั่งชื้อได้ที่ สำนักงานคณธเทคโนโลยีการเกษตร โทรศัพท์ 032 708620

สาส์นวเกษตร

 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน ส.ค. 2556
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2557
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน ส.ค. 2557
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2558

การจัดการความรู้

 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๖๒
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรระดับอุดมศึกษาตามแนวปฎิบัติ
 • คู่มือ KM ประเด็น การเผยแพร่ผลงาน

สาส์นวเกษตร

 • รายงานผลการดำเนินการโครงการ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2557
 • รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
 • สรุปทุนวิจัยและผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรปี58
 • สรุปการเผยแพร่บทความวิจัยของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559
 • สรุปทุนวิจัยของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559