หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


อาชีพในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1. นักวิชาการประมง กรมประมง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. นักวิชาการประจำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายพันธุ์สัตว์น้ำ อุปกรณ์ ยาและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. เจ้าหน้าประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
4 ผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตสัตว์น้ำ
5 เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์น้ำ ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้

=================================================================================================

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

=================================================================================================

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

        ภาษาไทย             : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

        ภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Science Program in Aquaculture

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

        ชื่อย่อ (ไทย)           : วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

        ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       : Bachelor of Science (Aquaculture)

        ชื่อย่อ (อังกฤษ)       : B.Sc. (Aquaculture)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

        การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

        5.1 รูปแบบ  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

        5.2 ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย

        5.3 การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทยที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

        หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558    เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

        หลักสูตรได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่  7/2558    วันที่   18    เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2558

        คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  7/2558   วันที่    2   เดือน กรกฏาคม  พ.ศ.  2558 

        สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  7/2558  วันที่  20    เดือน กรกฏาคม พ.ศ.  2558

7.  การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร

        จะขอรับประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรในปีการศึกษา  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1)   นักวิชาการประจำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

        2)   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

        3)   นักวิชาการประมง กรมประมง

        4)   เจ้าหน้าประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

        5)   ผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตสัตว์น้ำ

        6)   เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

        7)   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายพันธุ์สัตว์น้ำ อุปกรณ์ ยาและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

        8)   เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์น้ำ ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

        9)   ครู อาจารย์หรือวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

        10)   เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายผลิตในสถานประกอบการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำ (รวมถึงธุรกิจอื่นๆในสายการผลิตสัตว์น้ำจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ)

9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา

1

  ผศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552
2533
2527

2

  ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ

  อาจารย์

  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรการศึกษา)
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2550
2535
2532

3

  อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

  อาจารย์

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545
2542

4

  อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว

  อาจารย์

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร)
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2544
2536

5

  อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช

  อาจารย์

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

  สถาบันเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2552
2545

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

=================================================================================================

อาชีพในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1. นักวิชาการประมง กรมประมง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. นักวิชาการประจำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายพันธุ์สัตว์น้ำ อุปกรณ์ ยาและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. เจ้าหน้าประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
4 ผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตสัตว์น้ำ
5 เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์น้ำ ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้

 


ไฟล์เอกสารแนบ : คลิกดาวน์โหลดเอกสาร