ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
-------------------------------------------

   
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
--------------------------
 
     
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
-------------------------------
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
-------------------------------
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
-------------------------------

ประธานสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประธานสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานสาขาวิชา
สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานสาขาวิชา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   
 

--------------------------
หัวหน้าสำนักงานคณะ