ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ปรัชญา (PHILOSOPHY)

ความรู้ คู่คุณธรรม พัฒนานวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี 2570 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเลิศด้านการเกษตรปลอดภัยระดับนานาชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

1. สร้างความโดดเด่นด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่สากล

2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้ได้มาตรฐานและเป็นมืออาชีพ

3. บูรณาการองค์ความรู้ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการด้านเกษตรและอาหารเพื่อความยั่งยืน

4. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

ค่านิยมองค์กร(core values)   

เป็นคณะที่มีจิตสำนึกทางสังคมรู้จักเสียสละ มีความร่วมมือในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวม ความสามารถด้านวิชาการความเป็นมืออาชีพในการทำงานและความรับผิดชอบ