บุคลากร


นางสาวธัญวรัณณิช โพธิสุวรรณ

หัวหน้าสำนักงานคณะ

นางสาวพันทิพา  เกตุพรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสิรีรัตน์ ชมภู่ทอง

นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวศศิธร ช้างน้ำ

นักบริหารงานทั่วไป

นายกรรธร เอมนุกูลกิจ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวสรรเสริญ  พวงสว่าง

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางสาวพรผกา โพธ์พร้อม

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์

นางสาวเบญจมาพร กันงา

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์

นางน้ำฝน  เถาเครือมาศ

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางสาวสุวรรณา ด้วงงาม

เจ้าหน้าที่โครงการ

นายพุทธชาติ  ธูปหอม

ผู้ปฏิบัติงานบริการ