บุคลากร


นางโชติกา มาลาพงษ์

หัวหน้าสำนักงานคณะ

สิรีรัตน์ ชมภู่ทอง

นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวพันทิพา  เกตุพรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศศิธร ช้างน้ำ

นักบริหารงานทั่วไป

นายกรรธร เอมนุกูลกิจ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางขวัญเงิน แจ้งสว่าง

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์

นางสาวสรรเสริญ  พวงสว่าง

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางสาวพรผกา  โพธ์พร้อม

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์

นางน้ำฝน  เถาเครือมาศ

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางสุวรรณา ด้วงงาม

เจ้าหน้าที่โครงการ

นายพุทธชาติ  ธูปหอม

ผู้ปฏิบัติงานบริการ