นางสาวพันทิพา  เกตุพรม

ชื่อ นางสาวพันทิพา  เกตุพรม

ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

การศึกษา ศศ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

e-mail : puntipar@hotmail.com