ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา (PHILOSOPHY)

 

คุณธรรม นำรู้ สู้ปัญหา สู่ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น สู่สากล

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านเกษตรและอาหารภูมิภาคตะวันตกสู่สากลภายในปี 2562

 

พันธกิจ (MISSION)

 1. สร้างเอกลักษณ์ด้านเกษตรและอาหารให้มีความโดดเด่นได้รับการยอมรับระดับชาติสู่สากล

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ

3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพบูรณาการองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

4. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง