นางสาวพรผกา  โพธ์พร้อม

ชื่อ นางสาวพรผกา  โพธ์พร้อม

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

การศึกษา คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

e-mail :