หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.      ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารภาษาอังกฤษ              : Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

2.      ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)          : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อย่อ (ไทย)           : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)      : Bachelor of Science (Food Science and Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)       : B.Sc. (Food Science and Technology)

3.      วิชาเอกของหลักสูตร     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4.      จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

5.      รูปแบบของหลักสูตร

          5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี

          5.2  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย

          5.3  การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

          5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6.      สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558   เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา   2558

หลักสูตรได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ/มหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2558   วันที่  18  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  2558

คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่  7/2558   วันที่  2  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ.  2558

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่  7/2558  วันที่  20  เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558

7.      การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร  จะขอรับประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรในปีการศึกษา 

8.      อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

          1)      สามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักภชนาการ เป็นต้น

          2)      สามารถประกอบอาชีพอิสระด้านอาหารต่าง ๆ ได้

          3)      สามารถเป็นตัวแทนธุรกิจด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ได้

          4)      สามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้

 9.            ชื่อ   ตำแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

1

ผศ. ประกาศ  ชมภู่ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

2534

2

ผศ. บำเพ็ญ   นิ่มเขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การอาหาร)

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม

2544

 

 

2536

3

ผศ. สุภัทรา   กล่ำสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การอาหาร)  

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ

2543

2537

4

ผศ. อรอนงค์   ศรีพวาทกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2537

 

2532

5

ดร.จินตนา  วิบูลย์ศิริกุล

อาจารย์

Doctor of Philosophy Agricultural Science(Food Science and Biotechnology)

Master of Science(Food Science)

วิทยาศาสตรบัณฑิต(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 

Kyoto University

 

RutgersUniversity            

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551

 

2546

2540

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี