หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หมวดที่ ข้อมูลทั่วไป

1.      รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

       ภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Science Program in Aquaculture

2.      ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ชื่อย่อ (ไทย)           : วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       : Bachelor of Science (Aquaculture)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)       : B.Sc. (Aquaculture)

3.      วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

       การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

4.      จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกิต

5.      รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทยที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

 

6.      สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558    เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ

 

ครั้งที่  7/2558    วันที่   18    เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2558

คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่  7/2558   วันที่    2   เดือน กรกฏาคม  พ.ศ.  2558 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่  7/2558  วันที่  20    เดือน กรกฏาคม พ.ศ.  2558

7.      การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร

        จะขอรับประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรในปีการศึกษา  

 

8.      อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)   นักวิชาการประจำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2)    เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

3)    นักวิชาการประมง กรมประมง

4)    เจ้าหน้าประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

5)     ผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสายการผลิตสัตว์น้ำ

6)     เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

7)    เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายพันธุ์สัตว์น้ำ อุปกรณ์ ยาและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

8)    เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านอาหารสัตว์น้ำ ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

9)    ครู อาจารย์หรือวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

10)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายผลิตในสถานประกอบการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำ (รวมถึงธุรกิจอื่นๆในสายการผลิตสัตว์น้ำจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ)

 

9.      ชื่อ    ตำแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

1

ผศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552

2533

2527

2

ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ

อาจารย์

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรการศึกษา)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2550

2535

2532

3

อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

อาจารย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545

2542

4

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว

อาจารย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2544

 

2536

5

อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช

อาจารย์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2552

 

 

2545

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี