ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าว ประชาสัมพันธ์   ดูทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ติอต่อสั่งชื้อได้ที่ สำนักงานคณธเทคโนโลยีการเกษตร โทรศัพท์ 032 708620

สาส์นวเกษตร

 • xss
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน ส.ค. 2556
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2557
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน ส.ค. 2557
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2558

การจัดการความรู้

 • KM การจัดการความรู้ 2563
 • การบูรณาการงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ของสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการศาสตร์เพื่อการจัดการความรู้แหล่งวัฒนธรรมทางการเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ภาพรวมทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2561-2563
 • แผนบริหารงานวิจัยการจัดกิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

สาส์นวเกษตร

 • รายงานผลการดำเนินการโครงการ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2557
 • รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
 • สรุปทุนวิจัยและผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรปี58
 • สรุปการเผยแพร่บทความวิจัยของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559
 • สรุปทุนวิจัยของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559