ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าว ประชาสัมพันธ์


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ผ่านระบบ Exit Exam

Systemประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ Exit Exam System

ข่าวสาร กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ข่าววิจัย บริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพรวมทุนวิจัย 2559-2561 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สรุปทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559

เสวนา โครงการการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสานโครงการพระราชดำริ

การจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการพระราชดำริ” Local Agro-Tourism Trail Planning “Royal Project Inheriting Tour”

ผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ติอต่อสั่งชื้อได้ที่ สำนักงานคณธเทคโนโลยีการเกษตร 032493270 0830330793

สาส์นวเกษตร

 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน ส.ค. 2556
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2557
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน ส.ค. 2557
 • สาส์นนวเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2558

การจัดการความรู้

 • คู่มือ KM ประเด็น การเผยแพร่ผลงาน
 • KM ประเด็น การเขียน SAR 2558
 • การจัดการความรู้ การพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”ประจำปีการศึกษา 2558

สาส์นวเกษตร

 • รายงานผลการดำเนินการโครงการ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2557
 • รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
 • สรุปทุนวิจัยและผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรปี58
 • สรุปการเผยแพร่บทความวิจัยของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559
 • สรุปทุนวิจัยของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559