บุคลากรสายสนับสนุน


บุคลากรสายสนับสนุน
---------------------------

   
 

--------------------------
หัวหน้าสำนักงานคณะ

 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักบริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา นักบริหารงานทั่วไป
 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานบริการ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
 
ผู้ปฏิบัติงานบริการ เจ้าหน้าที่โครงการ นักวิชาการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานบริการ