คณะกรรมการบริหาร


ดร.วนิดา มากศิริ

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ คติวัฒน์

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

ประธานหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

ประธานหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

ประธานหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว

ประธานหลักสูตร วท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ