ผศ.ดร.วนิดา มากศิริ

WANIDA.MAK@MAIL.PBRU.AC.TH

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด...............
 • วท.ม. (สรีรวิทยาการสัตว์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.S. (Animal Physiology) Chulalongkorn University
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี B.Sc. (Animal Production Technology) Suranaree University of Technology

รายวิชาที่สอน 2/2559

 •  
 • 5040606 การเลื้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ 3(2-2-5)
 • 5042402 การจัดการพืชอาหารสัตว์ 3(2-2-5)
 • 5044902 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
 • 5073406 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

  •  
  • Maksiri, W., Chanpongsang, S. and Chaiyabutr, N. 2005. Relationship of early lactation and bovine somatotropin on water metabolism and mammary circulation of crossbred Holstein cattle. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 18: 1600-1608.
  • Wanida Maksiri,  Somkiert Prasanpanich. Fatty acid profile in m. Longissimus dorsi of meat goat fed forage sorghum with meal concentrate. Burapha University International Conference 2013, July 4-5, 2013.
  • วนิดา มากศิริ และสมเกียรติ ประสานพานิช. การใช้ข้าวฟ่างอาหารสัตว์ร่วมกับกระถินสดเพื่อเป็นอาหารแพะเนื้อ  ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 31 พ.ค.-1 มิ.ย. นครปฐม, 2555, หน้า 365-371
  •  มนัญญา ปริยวิชญภักดี มหิศร ประภาสะโนบล วนิดา มากศิริ ชลิดา ช้างแก้ว และ ทิพย์สุดา ชงัดเวช. การใช้เนื้อตาล     ผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. ใน การประชุมทางวิชาการขมหาวิทยาลัย     เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. -2 ก.พ. 2549
  •  

 

ประสบการณ์การทำงาน

 •  
 • พ.ศ. 2547-2555 อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 •  
 • พ.ศ. 2549 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2548 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี
 • พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย Hue (University of Hue) ประเทศเวียดนาม
 • พ.ศ. 2550 การฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • พ.ศ. 2552 การฝึกอบรมผสมเทียมแพะ-แกะ รุ่นที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2552 การฝึกอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มแพะ จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2555 การฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เขต 7 จังหวัด      เพชรบุรี
 • พ.ศ. 2557 การศึกษาดูงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยประเทศไต้หวัน
 • พ.ศ. 2558 อบรมโปรแกรม R เพื่องานทดลองทางการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 •  
 • หลักการผลิตสัตว์                                              
 • การจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่ 
 • การผลิตโคนม 
 • การผลิตสัตว์เล็ก
 • การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
 • การผลิตแพะแกะ
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • นมและเทคโนโลยีนม
 • การผลิตสัตว์สวยงาม
 • เกษตรในชีวิตประจำวัน
 • ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์  
 • วางแผนและสถิติสำหรับการทดลองทางการเกษตร
 • สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 
 • การผลิตโคและกระบือ
 • การจัดการพืชอาหารสัตว์ 
 • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1723 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : wanida.mak@mail.pbru.ac.th