ร่วมสืบสานพิธีทำขวัญเกลือและพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (FIELD DAY) ประจำปี 2565


 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. ดร.วนิดา มากศิริ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร จัตตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ในพิธีสืบสานการทำขวัญเกลือ ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และในเวลา 09.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day)


ในงาน  ดร.วนิดา มากศิริ คณบดี ได้นำเสนอนิทรรศการเกลือทะเลไทยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต โดยประกอบไปด้วย เส้นทางท่องเที่ยวสายเกลือพร้อมสื่อวิดีทัศน์ นิทรรศการพิธีกรรมในนาเกลือ โมเดลจำลองข้าวของเครื่องใช้ในพิธีกรรม นิทรรศการการผลิตเกลือให้มีคุณภาพ และนิทรรศการการแปรรูปเกลือและบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ การทำปุ๋ยหมัก ผักไฮโดรโปรนิกส์ นอกจากนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดนิทรรศการวิวัฒนาการของการนำนาเกลือ หาบ รถเข็น รถขนเกลือ ไว้นำเสนอต่อผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา ได้นำชุดการแสดงไปร่วมในพิธีเปิดงานด้วย