ตักบาตรอาหารแห้ง หล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง หล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา                วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม "ตักบาตรอาหารแห้ง หล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา"
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2566 ณ วัดเพรียง ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรม

                โดยในช่วงเช้าจัดจัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และในช่วงบ่ายได้ตั้งขบวนแห่เทียนขึ้นที่บริเวณ
หน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้ได้มีการ นำวัวเทียมเกวียนจำนวน 9 เล่มที่ตกแต่งอย่างสวยงามมาแห่เทียนจำนำพรรษาพร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม  เพื่อนำไปถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้การปฏิบัติธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

                 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคุณค่าความเป็นไทยและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงานของสังคมไทย