โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอนการขอมาตรฐานการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร”


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอนการขอมาตรฐานการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” 


         เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอนการขอมาตรฐานการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” ภายใต้แผนงานวิจัย แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ บ้านลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณกานต์พิศุทธิ์ เหลี่ยมวิรัช นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี เป็นวิทยากร ร่วมกับคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย อาจารย์บุญชาติ คติวัฒน์ อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส และอาจารย์กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา