คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมออกบูธในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร


           วันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ วัดนาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ เข้าร่วมออกบูธในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

         ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมออกบูธให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่