นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ศึกษาดูงานด้านการวางแผนธุรกิจ แนวคิดการทำธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของไร่เพชรมาลัยกุล อ หนองหญ้าปล้อง จ เพชรบุรี 

      นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวางแผนธุรกิจเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ ศึกษาดูงานด้านการวางแผนธุรกิจ แนวคิดการทำธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของไร่เพชรมาลัยกุล อ หนองหญ้าปล้อง จ เพชรบุรี