คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้ากิจกรรมงานเกษตร และของดีท่ายาง ครั้งที่ 31


 

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้ากิจกรรมงานเกษตร และของดีท่ายาง ครั้งที่ 31 โดยได้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการ แก่ผู้ที่มาร่วมงานเกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกร