ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลและการทำอาหารเลี้ยงปลานิล
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลและการทำอาหารเลี้ยงปลานิล
ในโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่
ณ หอปรระชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์