นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด


นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด


 


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด ภายใต้โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานให้น้องๆนักศึกษา