การอบรมเทคนิคการขยายพันธุ์ไก่พื้นเมือง


การอบรมเทคนิคการขยายพันธุ์ไก่พื้นเมือง

การอบรมเทคนิคการขยายพันธุ์ไก่พื้นเมืองเพื่อความยั่งยืนและการแข่งขันไก่แจ้นับดอก

จัดโดยสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562
มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อการบริการความรู้ในการด้านขยายพันธุ์สัตว์พื้นเมือง

2. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสร้างรายได้ในชุมชน

3. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัตวศาสตร์

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและสังคม

    slot pulsa tanpa potongan 2023