กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์