องค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร


Faculty of Agricultural Technology in collaboration with NSTDA organized a training course " Knowledge on plant disease and pest control in agriculture "

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “องค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร” ให้กับเกษตรกรผู้สนใจการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบุรี ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณห้อง 19313 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “องค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร” จัดขึ้นตามความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการวิจัย การบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นการยกระดับการผลิตพืชผักในระบบอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิตของจังหวัดเพชรบุรีให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุน สร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยของสินค้าเกษตรทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรกรและพัฒนาจุดเรียนรู้ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขยายผลเทคโนโลยีในวงกว้าง ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อให้มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกจำหน่ายสู่ตลาดมากขึ้น

In the training, there was a lecture on the topic of nematodes controlling agricultural pests. Use of biological products to control plant diseases and insect pests in agriculture There is also a demonstration of the use of nematodes and other biomaterials. control of agricultural insect pests The event was honored by Dr. Nuchanart Tangjitsomkid, an expert from the Bureau of Biotechnology Research and Development. Department of Agriculture and Dr. Alongkorn Amnuaykanchanasin senior researcher National Center for Genetic Engineering and Biotechnology

    nusaslot