อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เร่งรัดให้ปฏิบัติงานตามแผนการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เร่งรัดให้ปฏิบัติงานตามแผนการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องกลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมประชุมติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือ เยียวยานักศึกษาและประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแหล่งสร้างอาชีพต่อไปในอนาคต

        อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร หนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ กล่าวว่า คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการการเกษตรและพร้อมที่จะดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการช่วยเหลือ เยียวยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด