เกษตรกรเครือข่าย เข้าร่วมอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น ThaiOrganicPlatform


เกษตรกรเครือข่าย เข้าร่วมอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น ThaiOrganicPlatform

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำเกษตรกรในเครือข่ายที่ทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก เพื่อพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เข้ารับการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น ThaiOrganicPlatform เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

      แอปพลิเคชั่น ThaiOrganicPlatform เป็นการอบรมการใช้ฐานข้อมูลที่เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์จะต้อระบุ เพื่อให้ทราบว่ามีเกษตรกรแต่ละรายอยู่ที่ไหน มีผลผลิตอะไรในปริมาณเท่าใด ใช้ในการบันทึกข้อมูล กิจกรรมของเกษตรกรต่างๆ ทั้งซื้อสินค้า เตรียมการเพาะปลูก ดูแลการเพาะปลูก ประเมินการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และการวางจำหน่ายสินค้า โดยเกษตรกรจะต้องได้รับการตรวจแปลงเพื่อรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผ่านแอปพลิเคชัน

    slot deposit pulsa