สถาบันเกลือทะเลไทยจัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เกลือทะเลไทยก้าวไกลด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์​ ในงานมหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี​


15​ พ.ย.62​ เวลา​16.15​ -​17.00​น.​สถาบันเกลือทะเลไทยจัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เกลือทะเลไทยก้าวไกลด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์​ ในงานมหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี​"หอมกลิ่นดอกเกลือ" ณ​ สกก.เกลือทะเลไทยเพชรบุรี​ จำกัด โดยมีนายประกอบ เผ่าพงศ ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายอรรถพล ปิติพัฒนะโฆษิต ตัวแทนผู้ประักอบการ หจก.ปึงเป้งน้ำ นายพรศักดิ์ แสงเจริญ พานิชย์จังหวัดอุดรธานี นายเลอพงษ์ จั่นทอง ประธานสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด อ.ดร.มธุรส ปราบไพรี อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์เกลือทะเลไทยและแนวทางการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาคนและการแก้ไขปัญหาด้วยระบบสหกรณ์ การตลาดและการท่องเที่ยวเส้นทางสายเกลือ อ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ สถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

    dewi188