นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี


             เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีการอาหารเข้าศึกษาดูงาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี บริเวณอาคารผลิตน้ำเพื่อกระบวนการผลิตน้ำประปาที่มีมาตรฐานและเยี่ยมชมระบบผลิตในด้านต่างๆ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก หัวหน้างานผลิต และพนักงาน ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน