เกษตรจิตอาสาพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม


ร่วมแรงร่วมใจ จิตอาสาพัฒนา

วันนี้กลุ่ม "เกษตรจิตอาสาพัฒนา"

นำโดยอาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ได้นำนักศึกษาที่มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

"พัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร"