มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รางวัลชนะเลิศ AIC Award 2022  ระดับประเทศ จากการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ปี 2565 ( AIC Award 2022 )  ประเภทศูนย์ AIC สมรรถนะสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รางวัลชนะเลิศ AIC Award 2022  ระดับประเทศ

จากการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ปี 2565 ( AIC Award 2022 )

ประเภทศูนย์ AIC สมรรถนะสูง

 

                    วันที่ 29 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวแทนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดศูนย์ AIC ประเภท สมรรถนะสูง จาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ปี 2565 ( AIC Award 2022 ) โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะประธานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) จังหวัดเพชรบุรีได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ โดยขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา 69 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 58 แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา 8 แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง จัดตั้งศูนย์ AIC รวม 77 ศูนย์ใน 77 จังหวัด และศูนย์ความเป็นเลิศ จำนวน 23 แห่ง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งในปีหน้าจะก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีเกษตร 5.0 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ตามมาตรฐานการเกษตรปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย โดยมี เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร และให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้บูรณาการงานพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานของศูนย์ AIC นับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ สร้างโอกาสในการแข่งขันในภาคการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม เครื่องจักรกลเกษตร รวมไปถึงเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่ช่วยผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในด้านการสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาท้องถิ่น

                      คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นแหล่งอบรมบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมการเกษตรไปปรับใช้ในฟาร์มของตน  และได้พัฒนาองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) หรือ CoE ปัจจุบันมี 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกลือทะเล และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของศูนย์ CoE ไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ถ่ายทอดไปยังเกษตรกร และกำหนดงานวิจัย ที่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่  ทั้งนี้ ศูนย์ AIC ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานเป็นระยะเวลา 2 ปี และในปีนี้คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ได้มีกิจกรรมการคัดเลือกและมอบรางวัล AIC Award 2022 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การขับเคลื่อนศูนย์ AIC เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนานวัตกรรม เห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมทางการเกษตร การให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมและการให้บริการดีเด่นระดับประเทศขึ้น

สำหรับผลการคัดเลือกที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ AIC ประเภท สมรรถนะสูงได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบุรี

 

2. ประเภทศูนย์ข้อมูลดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

 

3. ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝั่ง” โดย ผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี และคณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน “นวัตกรรมการเลี้ยงหอยนางรมแบบความหนาแน่นสูง” โดย ผศ.ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว และคณะ มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดตรัง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน “อาหารทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์” โดย ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง และคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศแมลงอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

4. ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเพื่อสังคมการเกษตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “ไตรโคเดอร์มา ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชมาตรฐานสากล” โดย รศ.ดร.วาริน อินทนา และคณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน “กระบวนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองคุณภาพสูงเพื่อทางเลือกของเกษตรกร”  โดย รศ.ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวพื้นเมืองล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน “นวัตกรรมกระบวนการสู่การผลิตมะขามหวานคุณภาพจังหวัดอุตรดิตถ์”โดย ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

 

ศูนย์ AIC สมรรถนะสูง65 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=o_ykre4-sHE