ข่าวสาร / กิจกรรม


การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง      

บุคลากรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และนางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม เข้าร่วมประชุมสัมมนา แนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ อพ.สธ. กับสถาบันเครือข่ายอีก 11 สถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ธรรมชาติศึกษาป่าชายเลน เขาไกรลาส ตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เรื่องกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ. และแนวทางการสนองพระราชดำริฯ  และผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2558

 

    QQPulsa