ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมพู่ทอง รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทโครงการวิจัยดีเด่น

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ รางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น และ รางวัลครูดีในดวงใจ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ อีก 1 รางวัลค่ะ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานตีพิมพ์ดีเด่น
    slot koko