คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


 

       เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาเพชรบุรี ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูลูกค้ารายคน ประจำปี 2563 ที่ ธกส. ได้ขัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพของเกษรกร (Up Skill) ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี